#عراق

سیستانی: رهبر معنوی و عامل ثبات

۱۳۹۹ اسفند ۱۷

آیت الله نه تنها رهبر معنوی عراق، که شخصیتی سیاسی است؛ مقاله ذیل نگاهی گذرا کرده است به شخصیت مردی که دیروز با پاپ دیدار داشت

جزئیات