فعالان حقوق زنان

کدام یک بیشتر اسیر تبعیض هستند: زنان ایران یا عربستان؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

دهه هاست که ایران و سعودی در رقابتی تلخ با یکدیگر هستند؛ رقابت بر سر اینکه، زنان در کدام کشور محدودیت های بیشتری دارند؟

جزئیات