ترویج تشیع در سوریه

تلاش ایران برای تبدیل سوریه به کشوری شیعی

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

با گذشت ده سال از جنگ داخلی سوریه، تهران می کوشد با استفاده از مذهب، نفوذ و تأثیرگذاری خود را در آن کشور دائمی کند

جزئیات