خروج نیروهای آمریکایی از منطقه

معمای بی جواب سوریه

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

چرا سوریه برای آمریکا مهم است و چرا کاخ سفید همچنان در نحوه مواجهه با حکومت اسد سردرگم است؟

جزئیات