لابی امارات

امارات بزرگترین لابی گر جهان عرب

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

تاریخچه لابی امارات در واشنگتن در طول یک دهه پس از بهار عربی

جزئیات