جامعه مدنی افغانستان

چگونه ارزش های لیبرال در افغانستان به تجارت بدل شد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

واشنگتن قول داد که لیبرال دموکراسی را به کابل بیاورد ولی به جای آن، سازمان های غیردولتی ناکارآمد ایجاد شد

جزئیات