شیشه

افزایش نگران کننده اعتیاد به شیشه در عراق

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

در کشوری که جوانانش گرفتار جنگ های پی در پی بوده و با بیکاری مواجه هستند، باندهای موادمخدر خلأ موجود را پر کرده اند

جزئیات