ازادی

آزادی در مکتب عاشورا

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

آزادی، بارزترین نیاز بشر است که آدمی در سایه آن به کمال و سعادت می رسد. خداوند پیمودن راه سعادت و شقاوت و در نتیجه بهشت و دوزخ خویش را به اختیار انسان گذاشته و کسی را در رفتن به بهشت مجبور نکرده. پس چرا حکومتها ازادی انسانها را سلب میکنند و نقش نهضت عاشورا در این میان چیست؟

جزئیات

امام حسین(ع) قدوه مدافعین حقوق بشر

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

حقوق بشر از اولین حقوق هر انسانی است که در جهان امروز با نگاهی ویژه به آن توجه می شود. کشورهای غربی خود را مدافع حقوق انسان میدانند در حالیکه پیشوایان مسلمانان پرچمداران این حقوق هستند که به وسیله نیاکان داعش یکی پس از دیگری به شهادت رسیده اند.

جزئیات