اسلامفوبيا

حمله به یک خانواده مسلمان در کانادا، شگفت آور نیست!!!

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

نژادپرستی و ضدیت با مسلمانان در میان جریان اصلی رسانه و مقامات کشور، امری پذیرفته شده است و حتی مورد تشویق قرار می گیرد.

جزئیات