#ملک سلمان

خبرهایی از بیماری ملک سلمان

۱۳۹۴ دی ۲۳

«سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان از وضعیت وخیم جسمانی رنج می برد.

جزئیات