#نقش زن

سه مرحله از عمر کوتاه یک بانوی بزرگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۷

سالیان کوتاه عمرحضرت زهرا (س) را میتوان به سه مرحله تقسیم کرد. به گوشه هایی از مراحل زندگی ایشان می پردازیم.

جزئیات