#همسایه

دوستی و همجواری در دیدگاه اسلام

۱۳۹۵ فروردین ۲۳

دوست از اهمیت زیادی برخوردار است. با چه کسی باید دوست شد و از چه کسانی باید دوری گزید و در عین حال با همجواران غیر همکیش باید چطور رفتار کرد.

جزئیات