دروغ

هیس! مبادا به گوش دشمن برسد

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

سقوط هواپیمای اوکراینی هرچه مبهم باشد، سقوط سرمایه اجتماعی نظام و فروریختن دیوار اعتماد جامعه و حاکمیت در این واقعه آشکار است

جزئیات

چرا ایرانیان به یکدیگر بی اعتمادند؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

اعتماد اجتماعی امری است كه بنياد هر گونه جامعه سالمی را تحقق می بخشد و بر تداوم و حفظ آن مهر تاييد می زند. اما به نظر می رسد كه در شرايط كنونی، اعتماد اجتماعی در جامعه ما وضعیت خوب و مناسبی ندارد.

جزئیات

دروغ، چه اثاری را به دنبال دارد؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

دروغ رفتار رایجی است که در بین اقشار مختلف مردم دیده می شود در حالی که به شدت مورد نفرت و نهی دین اسلام است...

جزئیات