#تعالیم دینی

دروغ، چه اثاری را به دنبال دارد؟

۱۳۹۵ فروردین ۲۷

دروغ رفتار رایجی است که در بین اقشار مختلف مردم دیده می شود در حالی که به شدت مورد نفرت و نهی دین اسلام است...

جزئیات