#علی

ما را چه به شیعه بودن!

۱۳۹۵ فروردین ۲۹

علی (ع) که شاهکار افرینش است چگونه بود؟ و شیعیان او چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟

جزئیات