#نوع دوستی

آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند

۱۳۹۵ اردیبهشت ۰۹

"آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند" این جمله حاوی مفهومی بسیار ساده و همه فهم است اما در عین سادگی مهمترین قوانین جامعه بشری از آن به دست می آید. این مفهوم به قاعده زرین معروف شده و از مشترکات همه ادیان می باشد.

جزئیات