#بارداری

بررسی علل افزایش امار سقط جنین در ایران

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۱

یک پژوهشگر بحران جمعیتی با اشاره به اینکه ۲۲۰ هزار سقط جنین در سال گذشته انجام شده است، گفت: کمتر از ۶ هزار سقط در کشور قانونی بوده است.

جزئیات