#گشت ارشاد

پلیس و معیاری به نام وجدان عمومی

۱۳۹۷ اردیبهشت ۰۶

ویدئوی پخش شده «خشونت پلیس با یک شھروند» دردناک بود؛ چنانچه افکار عمومی را حساس و دامنه ھیجانات پیرامون آن را گسترده کرد. رویارو شدن با این اتفاق نیازمند ملاحظاتی است. نکته نخست آن که ما باید از جامعه دفاع کنیم؛ طبیعتا یک دفاع دوسویه! به این معنی که ھم از حیثیت و کرامت شھروند و ھم از اقتدار و اعتبار پلیس محافظت کنیم، زیرا اگر ھر کدام از این ارزش ھا برای ھرکدام از این دو نقش (شھروند و پلیس) بشکند، نظم و انسجام ساختاری جامعه از بین می رود.

جزئیات

حجابت را رعایت کن

۱۳۹۵ مهر ۰۶

دو روایت از گشت ارشاد در خیابان و مبلغان حجاب در مترو

جزئیات

بایسته های ارشاد

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۶

پروردگار عالم، دختران را از 9 سالگی موظف به تکلیف کرده‌ است ولی به چه دلیل از 6 سالگی در مدرسه‌ها چادر و مقنعه بر سر دخترانمان می‌کنیم؟

جزئیات