#بدحجاب

غیرت، دستاویز دلواپسان

۱۳۹۵ مهر ۲۲

چندی است که رسانه های جمعی صحنه هتاکی و کینه ورزی اقلیتی شده است که غیرت دینی را دستاویز هجمه به آنانی قرار می دهند که سبک زندگی و افکارشان را نمی پسندند؛ غافل از آنکه این توهین ها خود مصداق منکر است و اشاعه فحشا که هیچگونه اثر مطلوبی بر آن مترتب نیست.

جزئیات

بایسته های ارشاد

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۶

پروردگار عالم، دختران را از 9 سالگی موظف به تکلیف کرده‌ است ولی به چه دلیل از 6 سالگی در مدرسه‌ها چادر و مقنعه بر سر دخترانمان می‌کنیم؟

جزئیات