#روابط خارجه

آیا سیاست خارجی ما موفق است؟

۱۳۹۶ مرداد ۱۰

برای آنکه یک کشور روابط خارجی داشته باشد، ابتدا باید استراتژی سیاست خارجی طراحی کند. روابط خارجی ما نیز مانند اقتصاد، در حالت رکود است زیراکه سیاست خارجی فعلی با فرمول‌های ۲۵ سال پیش عمل می کند. ابتدا باید به روز شد تا بتوان روابط خارجی داشت

جزئیات

بایسته های ارشاد

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۶

پروردگار عالم، دختران را از 9 سالگی موظف به تکلیف کرده‌ است ولی به چه دلیل از 6 سالگی در مدرسه‌ها چادر و مقنعه بر سر دخترانمان می‌کنیم؟

جزئیات