تبلیغ اسلام

جهانی شدن اسلام نیازمند مسلح شدن به زبان روز دنیاست

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

به تازگی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر از ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی داد. این ممنوعیت درحالی است که زبان انگلیسی به زبان علم و ارتباط در دنیا بدل شده و مسلمانان همچون دیگر ملل جهان برای فراگیری دانش و عقب نماندن از قافله تمدن از یکسو و تأثیرگذاری بر سایر ملت ها و انتقال فرامین، ارزش ها و تعالیم اسلام به آنان، به یادگیری این زبان نیازمندند.

جزئیات

چگونه اسلام را تبلیغ کنیم؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

تبلیغ مقوله ای است که در جهان امروز از اهمیت زیادی برخوردار است. حق و باطل با تبلیغات جای خود را عوض میکنند و اهل باطل از این رهگذر دست اوردهای زیادی به دست اورده اند و جهان اسلام با کوتاهی در این مهم عرصه را برای دیگران باز گذارده است. چگونه باید دین اسلام و مکتب تشیع را به جهانیان عرضه کنیم تا مورد استقبال انها قرار گیرد؟

جزئیات