تحریم تنباکو

اهتمام میرزای شیرازی به مصالح عالی اسلام و امت اسلامی

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

سید محمدحسن حسینی شیرازی معروف به میرزای شیرازی یکی از بزرگترین مراجع تاریخ تشیع است. ایشان علاوه بر مرجعیت دینی شیعیان، رهبری سیاسی انها را به دست گرفت و با تحریم تنباکو و مبارزه با استعمار پیر انگلیس نقطه عطفی در تاریخ به ثبت رسانید. در متن پیش رو گوشه هایی از تاریخ را نواده ایشان، ایت الله العظمی سید صادق شیرازی بیان می دارد.

جزئیات