تفسیر

حکمت استفاده از فعل ماضی در اشاره به حوادث آینده در زبان قران

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

بحثی کلی در حکمت استفاده از فعل ماضی در اشاره به حوادث آینده مطرح است. چرا خداوند در سخن از حوادثی که در اینده به وقوع می پیوندد با زبان گذشته سخن می گوید؟ دو دلیل برای این نحوه کاربرد ذکر شده است که یکی از آن‌ها فلسفی و دیگری بلاغی است. در نوشتار پیش رو به آن می پردازیم.

جزئیات