#سردار سلیمانی

از نشست اسلو تا بیانیه سردار سلیمانی

۱۳۹۵ تیر ۰۳

از آنجا که چنین واکنش های تندی، دست دولت بحرین را در سرکوب بیشتر شیعیان به بهانه ارتباط با ایران باز می گذارد این سؤال مطرح می شود که دلیل صدور چنین بیانیه ای چیست؟

جزئیات