سردار سلیمانی

ایران چه برنامه ای برای عراق دارد؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

منابعی در عراق می گویند که مقامات ایرانی ماهها است رو به تغییر سیاست خود در عراق آورده اند

جزئیات

از نشست اسلو تا بیانیه سردار سلیمانی

۱۴۰۰ مرداد ۱۳

از آنجا که چنین واکنش های تندی، دست دولت بحرین را در سرکوب بیشتر شیعیان به بهانه ارتباط با ایران باز می گذارد این سؤال مطرح می شود که دلیل صدور چنین بیانیه ای چیست؟

جزئیات