سامرا

تاریخچه زیارت سامرا در اخرین جمعه ماه رمضان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

راه اندازی کاروانهای زیارتی سامرا به وسیله عاشقان اهلبیت (ع) در جمعه اخر ماه رمضان، حرکتی است که قدمتی چند ده ساله دارد و در جهت کاستن از غربت شیعه در سامرا انجام میگرد و حال انکه این حرکت بزرگ شیعیان به وسیله برخی، مبارزه با روز جهانی قدس معرفی می شود.

جزئیات