بقیع

تخریب بقیع، ریشه ها و تلاش ها برای بازسازی ان

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

حرمت و جایگاه رفیع بقیع در بین مسلمانان دارای سابقه ای تاریخی است. این بقعه مبارک به دست وهابیت هدم شدم و جنایاتی از این دست درمیان تفرقه و ضعف سیاسی شیعیان هراز چند گاهی تکرار میشود اما دریغ از حرکتی بازدارنده

جزئیات