عمان

بی ثباتی در سلطان نشین عمان

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

اعتراضات اخیر در عمان نشان می دهد که دولت بیش از این نمی تواند در اتخاذ یک استراتژی بلندمدت برای مقابله با معضل بیکاری، تأخیر کند.

جزئیات

پروژه ملت سازی سلطان قابوس

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

قابوس سرمایه انسانی را مهمترین عامل توسعه می دانست لذا از ابتدای حکومت خود، متعهد شد که وضعیت زنان را بهبود ببخشد

جزئیات