#امار طلاق

بحران طلاق قابل کتمان نیست

۱۳۹۵ مرداد ۱۷

طبق آمار، طلاق در 10 سال گذشته در ایران 74 درصد رشد داشته و سال گذشته در هر ساعت، 19 طلاق به وقوع پیوسته است

جزئیات