#تملق

مبارزه با چاپلوسی و تملق در مدیریت اسلامی

۱۳۹۵ مرداد ۱۹

فکر نقدنشده، هم‌چون درخت هرَس‌نشده به‌بار نمی‌نشیند و قدر و قیمت گوهر فکر تا در بوته‌ی نقد، تفتیده نشده باشد مشخص نمی‌شود.

جزئیات