#بزهکاری

چگونه هیولای فقر را به زانو درآوریم؟

۱۳۹۵ شهریور ۲۶

«فقر» مهمترین معضل اجتماعی است که جوامع اسلامی را به خود واداشته و بسیاری از معضلات دیگر را سبب شده. به راستی چرا چنین است و اسباب و عوامل ان چیست؟ چگونه میتوان از شر آن رهایی یافت؟

جزئیات