#سوريه

رفع تقابل سعودی ـ ایران راه بازگشت ثبات به منطقه

۱۳۹۵ مهر ۰۷

کارشناسان روس معتقدند که حل و فصل تقابل سعودی ـ ایران در خاورمیانه می تواند کلید بازگشت ثبات به منطقه باشد.

جزئیات