#حقوق والدین

افزایش تعداد سالمندان رها شده در خیابان

۱۳۹۵ مهر ۰۸

حدود ۱۸۹۸نفر سالمند «مجهول الهویه» در مراکز بهزیستی استان تهران زندگی می کنند.

جزئیات