#سخنرانی

بایدها و نبایدهای سخنرانی

۱۳۹۵ مهر ۱۰

آنانیکه از اهداف دنیوی فارغ گشته ­اند می توانند حوادث را بخوبی رصد کنند و با یک روانشناسی و جامعه شناسی دقیق، بهترین ها را در جهت تقویت ایمان و معرفت به جامعه عرضه کنند.

جزئیات