#فرهنگ غرب

غرب و کاستی معنویت

۱۳۹۵ مهر ۱۳

فقر معنوی دستاورد مهم مدرنیته امروز است که در بسیاری از موارد، بیش از فقر مادی خطرآفرین است. فقر معنوی در شرایطی به وجود آمده که مدرنیته با انواع و اقسام تولیداتش، همه فضاها را اشغال کرده اما به نظر می‌رسد بلایی جانسوز همچون یأس و نومیدی را به کام زندگی ریخته است.

جزئیات