تحریف عاشورا

بدعت در دستگاه حاکمیت مسلمین، زمینه ساز قیام امام حسین

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

سیستم حاکمیت دینی به گونه‌ای تحریف شد که منافع مردم سر از منافع فردی و گروهی درآورد. این‌‌ همان استبداد است که حق تعیین سرنوشت سیاسی را از مردم می‌گیرد و می‌گوید حکومت از آن من و دین از آن شما

جزئیات