یازده سپتامبر

با وجود تلاش برای حفظ خویشتنداری، عربستان از امریکا عصبانی است

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

عربستان سعودی بر این باور است صدور قانون موسوم به جاستا احترام‌های دو طرفه را زیر پا گذاشته و تنشی در روابط عربستان با امریکا ایجاد کرده است.

جزئیات