#روابط مصر و ایران

چرا رابطه مصر با عربستان سعودی تیره شد؟

۱۳۹۵ آبان ۱۸

از دیرباز مصر و عربستان دو کشور مهم عرب، از روابطی دوستانه و در هم تنیده برخوردار بودند اما در سالهای اخیر این روابط به تیرگی گراییده و سیاستهای دولت مصر بیشتر متمایل به ایران شده است. در مقاله پیش رو علل این واقعیت مورد بررسی قرار میگیرد.

جزئیات