#وهن دین

وهن دین سبب حرمت نیست

۱۳۹۵ آبان ۰۳

غربیان خیلی از احکام خدا را شنیع حساب می کنند. با این حال خدا حق و حقیقت را بیان کرده چه در قرآن و چه در سنت خود این دلیل است که نظر کفار در احكام تأثیری ندارد.

جزئیات