#عزاداریهای سنتی

سید تقی طباطبایی قمی مجتهد هویت گرای شیعه

۱۳۹۵ آبان ۰۶

مرحوم قمی مدافع عزاداری‌های سنتی و منتقد برخی نظریه‌های نو در اندیشه سیاسی شیعه شمرده می‌شد

جزئیات