عزاداریهای سنتی

سید تقی طباطبایی قمی مجتهد هویت گرای شیعه

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

مرحوم قمی مدافع عزاداری‌های سنتی و منتقد برخی نظریه‌های نو در اندیشه سیاسی شیعه شمرده می‌شد

جزئیات