#نقش پوتین

هزینه ها و منافع روسیه در بحران خاورمیانه؛ مسکو در آتش سوریه خودنمایی می‌کند

۱۳۹۵ آبان ۱۱

مبارزه با داعش و نقش مهم در بحران سوریه موقعیت جهانی مسکو را تقویت کرده و به افسانه انزوای جهانی آن پایان داد.

جزئیات