#دانش

علم و جهل

۱۳۹۷ فروردین ۲۲

گاهى انسان دانشى را مى آموزد، ليكن همين دانش بارى بر دوش او مى گردد، چه، از مرزهاى عقل و عرف درمى گذرد و او همواره امورى را از اين دانش بيرون مى كشد كه هيچ واقعيتى ندارد و در پايان، اين دانش گزافه او را به وسوسه و سفسطه پردازى مى كشاند و اين مايه نابودى روح و جسم و دنيا و آخرت است.

جزئیات