#روز کوروش

تجمعی که رنگ نژادپرستی به خود گرفت

۱۳۹۵ آبان ۱۲

تجلیل و بزرگداشت از اتفاقات، پدیده‌ها و یا بزرگان تاریخی اگر با خروجی و تاثیرات فرهنگی، اجتماعی، تدبری و تجربی رو به جلو همراه نباشد چه ارزشی دارند؟

جزئیات