#ایران باستان

توليدات غيرعلمی درباره سرزمين پارس / ايران فعلی با ايران دوران كوروش متفاوت است

۱۳۹۵ آبان ۱۷

ايران امروز خانه بسياري از بناهاي تاريخي و خاطراتي از شكوه و عظمت دوران امپراتوري است. آن چه همكار ما فلچر، از ايرانيان شيعه به عنوان وارثان سنت امپراتوري كوروش اشاره مي كند اشتباه است. در عوض مشكلات امروز ايران، ناشي از مواضع ضعيف ديپلماتيك خود و انزواي فرهنگي اش است.

جزئیات