#اسلام و ازادی

نقش آزاد اندیشی در پیشرفت جوامع مدنی

۱۳۹۶ خرداد ۲۲

رمز رشد و پیشرفت و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی این است که انسان از تفکر و اندیشه ای پویا و به روز برخوردار باشد و با سایرین و به ویژه مخالفان، به تبادل آرا و عقاید بپردازد. آنکه از خردورزی به دور بوده و انزوا را بر تعامل ترجیح دهد، بی تردید دستخوش رکود و روزمرگی خواهد شد.

جزئیات

پیامبری و پیام‌های ناشنیده

۱۳۹۶ اردیبهشت ۰۶

بعثت پیام‌هایی داشت که یا شنیده نشد و یا در کوتاه‌مدت به فراموشی سپرده شد؛ پیام‌هایی چون آزادی، امنیت، عدالت، اخلاق، کرامت و در یک کلمه به رسمیت شناختن هویت انسان بما هو انسان. دینی که هر بار مقرر می‌شد تا در خدمت انسان باشد اما با کمال تأسف توسط متولیان به انحراف می‌رود و انسان را به خدمت خویش می‌گیرد.

جزئیات

آزادی در مکتب عاشورا

۱۳۹۵ آبان ۲۲

آزادی، بارزترین نیاز بشر است که آدمی در سایه آن به کمال و سعادت می رسد. خداوند پیمودن راه سعادت و شقاوت و در نتیجه بهشت و دوزخ خویش را به اختیار انسان گذاشته و کسی را در رفتن به بهشت مجبور نکرده. پس چرا حکومتها ازادی انسانها را سلب میکنند و نقش نهضت عاشورا در این میان چیست؟

جزئیات