#مقام امام حسین

انوار حسینی

۱۳۹۵ آبان ۲۹

نهضت عاشورا برای شیفتگان حضرتش حاوی این پیام است که برای هدایت و نجات خود وديگران از نادانى وتاريكى گمراهى بکوشید

جزئیات