مدینه فاضله

اربعین، تحقق رؤیای افلاطون

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

«آرمان شهر» یا «مدینه فاضله» رؤیای فلاسفه و علمای جامعه شناسی است که دیرزمانی است ان را در جوامع علمی مطرح می کنند. آیا ممکن است روزی این نظریه جامه عمل به خود بپوشد؟

جزئیات