فرهنگ عاشورا

نفی خشونت در فرهنگ عاشورا

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

همیشه از واقعه عاشورا به نهضت و انقلاب تعبیر می شود و لازمه انقلاب جنگ و خونریزی است. اما عاشورا انقلابی است که با پرچم سفید صلح طلبی و نفی خشونت به وقوع پیوست. انقلاب حسینی زائیده فرهنگ محمدی است که با فتح مکه و پیروزی بر کفار، شعار بخشش و عدم خشونت سرمیدهد.

جزئیات