پیشرفت اسلام

علل پيشرفت اسلام

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

انتشار اسلام مرهون علل معنوی و روانی بوده است نه معلول زور و فشار چراکه مردم را می توان به اكراه و زور وادار كرد تا كاری را انجام دهند، ولی نمی توان آنان را مجبور نمود تا مكتب و مذهبی را باور كنند

جزئیات